Training organize ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน

ทีมปรึกษามืออาชีพ

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ตามต้องการ

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม

การคิดเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ การคิดเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม  ” หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้การมีแค่ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้คนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ หากบุคคลนั้นไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นในสังคมที่ทำงานได้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในที่ทำงานเป็นเรื่องของจิตใจที่แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีไมตรีจิตต่อกัน อันเป็นผลทำให้การทำงานไม่ว่าจะเป็นของแต่ละบุคคล หรือของกลุ่มมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจากการวิจัยของนักวิชาการทางด้านมนุษยสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจระหว่างกันนอกจากไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงานด้านต่างๆ แล้วยังไม่สามารถซื้อน้ำใจและความร่วมมือของคนที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ มีศักดิ์ศรี มีจิตใจเป็นอิสระ มีความต้องการที่จะได้รับการบำรุงรักษาน้ำใจ ตลอดจนมีส่วนต้องการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วม และตองการได้รับการยอมรับนับถือ ดังนั้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยใช้เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เกมการบริหาร (Management Game) ในรูปแบบ Walk Rally มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทำงานรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ผลงานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงการคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม 2.เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm)  ทัศนคติ (Attitude)  ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จำเป็นต้องมีในการให้บริการลูกค้า 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีการคิด และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อตนเอง  ต่องาน  ต่อองค์กร […]

Read More

พัฒนาการทำงานเป็นทีม TEAM BUILDING

ในปัจจุบันนี้การมีแค่ความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้คนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ หากบุคคลนั้นไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นในสังคมที่ทำงานได้  

Read More

การบริหารจัดการเวลา Time Management

หลักสูตรการบริหารจัดการเวลา ที่จะช่วยลดปัญหาชีวิต และการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการจัดระเบียบเวลาอย่างสร้างสรรค์

Read More

ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ Video Editing

หลักสูตรสร้างสื่อภาพนิ่งและวีดีโอด้วยมือถือ หัวข้อที่สอน การตลาดเบื้องต้น การวางแผนออกแบบสื่อ การใช้สีในการออกแบบ เทคนิคการใช้รูปทรง เทคนิคการใส่ข้อความ การทำสื่อภาพนิ่งด้วยมือถือ การทำสื่อวีดีโอด้วยมือถือ การทำสื่อภาพนิ่งแบบเคลื่อนไหวด้วยมือถือ เทคนิค และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำสื่อ      

Read More

หลักสูตร เลขานุการกับงานบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ

ความน่าสนใจที่องค์กรจะได้รับ เลขานุการสามารถประสานงานให้กับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เลขานุการสามารถเป็นผู้ช่วยติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถประชุมวางแผนเพื่อการเติบโตขององค์กร โดยการประสานงานทีมที่มีประสิทธิภาพของเลขานุการมืออาชีพ   หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ  เลขานุการสํานักงาน เลขานุการผู้บริหาร หัวข้อการอบรม คุณค่าของเลขานุการมืออาชีพ 4.0 เลขานุการที่เป็นมากกว่าคนจดบันทึกรายงานการประชุม และนัดหมาย บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการมืออาชีพ คุณสมบัติของเลขานุการที่ผู้บริหารต้องการ การวางตัวที่เหมาะสม สิ่งที่ควรทําและพึงระวัง เคล็ดลับการปรับตัวให้เข้ากับผู้บริหารที่หลากหลายสไตล์ ศิลปะการครองใจนาย เทคนิคและทักษะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการประชุมและการนัดหมาย การบริหารเวลาและการวางแผนการทํางาน การจัดเก็บเอกสาร การส่งอีเมล์ การโต้ตอบจดหมาย อย่างมืออาชีพ ทักษะการเขียนรายงานการประชุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ มารยาททางสังคมในฐานะเลขานุการของผู้บริหาร ศิลปะการสื่อสาร จิตวิทยาในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร การใช้ภาษากับคน Type ที่แตกต่าง การขอความร่วมมือจากคน Type ที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ งานได้ผล คนได้ใจ มือประสานสิบทิศ เทคนิคการขจัดความเครียด เทคนิคการบริหารงานที่ล้นมือได้อย่างไร วิธีการอบรม : ทฤษฎี 70% กิจกรรมกลุ่ม 30% ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 น.  

Read More

สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก (หลักสูตร 2 วัน)

Read More

โครงการค่ายเตรียมความพร้อม

โครงการค่ายเตรียมความพร้อม  (Intelligent Leadership Camp) ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมโครงการ หลักการและเหตุผล การเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทุกบุคคล หากแต่ต้องได้รับการพัฒนาฝึกฝนให้มีความพร้อมที่จะมีศักยภาพของการเป็นผู้นำ ไม่มีใครสอนใครได้ในในเรื่องภาวะผู้นำ แต่เราสามารถช่วยเขาให้เรียนรู้ได้ ภาวะผู้นำจึงต้องมีการหล่อหลอมสะสม ต้องผ่านกระบวนการของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าฝึกหัดให้เรื่องเหล่านี้เกิดความชำนาญ จะสามารถทำให้ภาวะผู้นำในตัวได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ บุคคลที่ผ่านประสบการณ์พัฒนาภาวะผู้นำมาแล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีภาวะผู้นำได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ หรือยังไม่ได้เรียนรู้ อาจจะต้องใช้เวลาอย่างมาก ซึ่งคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตนเอง น้อยคนนักจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและก้าวไปเป็นผู้นำได้ แต่ถ้าเริ่มตั้งแต่ยังเด็ก และมีความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะเป็นคนลักษณะใด ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพของการเป็นผู้นำได้ ดังนั้นการสร้างภาวะผู้นำที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ จึงเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเยาวชนสู่ภาวะการเป็นผู้นำ โดยเริ่มจากการเสริมสร้างความมั่นใจเล็กๆ ความรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจกับตนเองที่สามารถนำเพื่อนให้พ้นภัย แก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆ เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความบาดหมางของเพื่อนๆ เป็นหัวหน้าทีมเล็กๆ ไปจนถึงหัวหน้าชั้น หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ จนในที่สุดสามารถพัฒนาตนจนเป็นผู้นำประเทศ ค่ายนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทัศนคติ บทบาทผู้นำ และศึกษาพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพให้เป็นผู้นำที่พึงประสงค์ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อพัฒนาแนวคิดให้กว้างไกล 3.เพื่อเรียนรู้กระบวนการ รูปแบบสู่การมีภาวะผู้นำ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง และสถานการณ์ได้ 4.เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเยาวชนให้สามารถปรับตัวสำหรับการเรียน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองได้อย่างเต็มความสามารถซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลา […]

Read More

กิจกรรมที่ผ่านมา

Change your style Change your life Course

คลาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เสริมความมั่นใจให้กับตนเอง โดยนำทุกคนไปค้นพบสไตล์ที่ใช่ภายใน 1 วัน แบบ Private เน้นการแต่งตัว สอนและวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นรายบุลคล ทั้งสไตล์ รูปร่าง และสีที่ใช่ พร้อมกับทดลองปรับลุคเพื่อสร้างคาแรคเตอร์และสไตล์ให้โดดเด่น รวมถึงการสอนแต่งหน้าจากคาแรคเตอร์ของตนเองด้วยทริคง่ายๆ เพราะภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดี จะช่วยสร้างโอกาสให้กับเรา Venue : Gen I intention Facilitator : A.Napaporn Kethorm & A.Golf Process : Training Date : 11 July, 2020

0 comments

คอร์ส สร้างแบรนด์ให้ปัง ไม่ใช้ตังค์ ก็ดังได้

คอร์สพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Personal Brand ให้โดดเด่นครบทุกด้าน ทั้งการสร้างตัวตนให้เป็นแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของตนเอง การเล่าเรื่องให้แบรนด์ดัง น่าเชื่อถือ การมีบุคลิกดี และการสร้างความมั่นใจ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถูกส่งต่อให้เด็กกตัญญูที่ขาดโอกาส เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยประกอบอาชีพ ให้สามารถมีรายได้ดูแลตนเอง ตลอดจนครอบครัว และมีโอกาสทางการศึกษาต่อไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการยื่นเงินไม่ยั่งยืนเท่าการสร้างเครื่องผลิตเงิน ทั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์และความสามารถ ที่พร้อมใจมามอบความรู้ สร้างสีสัน รอยยิ้ม พร้อมเสียงหัวเราะ ภายในงาน บรรยากาศสบายสบาย บรรยายกึ่งทอล์คโชว์ Venue : The Berkeley Hotel Process : Training Date : 3 July, 2020

0 comments

พรพิวัฒน์ ยานยนต์ : หลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

หนึ่งในหลักสูตรสร้างชื่อของเราคือ หลักสูตรภาวะผู้นำ ความรู้ภาวะผู้นำในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนับเป็นความสำคัญ เพราะผู้นำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้สั่งงาน แต่ต้องสามารถสอนงาน สร้างพลังใจ และทัศนคติที่ดีต่อการรับมือในการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อีกด้วย ขอบคุณบริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยเรายังคงรักษามาตรการของความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้วยการ 1.จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานเดียวกันไม่เกิน 30 คน 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย 3.ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยแอลกอฮอร์ชนิดฉีดพ่น Client : บริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น Venue : ขอนแก่น Facilitator : A.Thitipong Process : In-House Training #Training #ภาวะผู้นำ #นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา #ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

0 comments

HILTI

ในวันมหัศจรรย์ เราได้ร่วมกันสร้างความอัศจรรย์ของความสุข ความสนุกด้วยกัน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาว Hilti ทุกคน สามารถพิสูจน์คำที่ว่า “งานที่ดีไม่เพียงทำให้กระเป๋าพองโต แต่ต้องทำให้หัวใจเราพองโตด้วย” และเรามั่นใจว่า Hilti คือองค์กรนั้น Client : HILTI Thailand Venue : i Tara Resort & Spa Facilitator : A.Thitipong Process : Team Building Date : 29 February, 2020 #Teambuilding #นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา #ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

0 comments

ลูกค้าของเรา

 

 

บทความ

PHOTO SHOT

ให้ถ่ายภาพกับสถานที่กำหนดให้ได้มากที่สุด โดยมีกติกาดังนี้      1. เห็นหน้าของสมาชิกทุกคนในทีม      2....

หลักสูตร “พูดอย่างไรครองใจคน”

หลักสูตร “พูดอย่างไรครองใจคน”

เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของนักพูด คือการค้นหาตัวตนของตนเอง หมั่นฝึกฝนเรียนรู้ และกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองพัฒนาหนึ่งในหลักสูตรที่จะเปลี่ยนคนไม่ธรรมดาแบบคุณ ให้กลายเป็นคนพิเศษที่ไม่พิเศษเหมือนคนอื่น จากประสบการณ์การสอนของ ครูเด่น อนุสรณ์ หนองนา...

สร้างคุณค่าในการทำงานได้อย่างไร

สร้างคุณค่าในการทำงานได้อย่างไร

ตั้งชื่อหัวข้อได้ท้าทายและน่าสนใจมากครับ เหตุที่กล่าวแบบนี้ก็เพราะว่า หลายคนที่เป็นคนทำงานประจำเมื่อทำไปได้ซักระยะหนึ่งมักจะเกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save