Premier product
December 15, 2017

ทีมงานรุ่นเก่า กับเด็กรุ่นใหม่ เมื่อได้มารวมตัวกัน
แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และยอมรับฟังซึ่งกันและกัน
ย่อมพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

Client : Premier product
Avenue : Dusit D2 Khaoyai
Facilitator : อ.พรชัย

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Teambuilding