Origin property
May 16, 2017

“การนำพนักงานใหม่ มาสร้างทีม สร้างมิตรภาพ สร้างโอกาสในการรู้จักกัน

และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เป็นข้อดีในการนำองค์กรเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

ดังเช่นองค์กรนี้ ที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด”

Client : Origin property

Avenue : Avana

Facilitator : A.Kungfu

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #teambuilding #trainingorganizer #organizer

#Ice breaking #walkrally #tourorganize #Staffparty #event #party