ATOC
December 21, 2018

กิจกรรมสำหรับผู้บริหารนอกจากจะต้องน่าสนใจ ได้ท้าทายความสามารถแล้ว
เรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ

โดยต้องไม่ทิ้งกระบวนการ Active Learning
ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุก แบบเพลินๆ

Client : “Asean Treasures Outstanding Charisma (ATOC)”

Avenue : Phothalai Leisure Park

Facilitator : A.Kungfu

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Training #TeamBuilding #GENIINTENTION