เทคนิคทางการบริหาร รุ่นที่ 2
July 21, 2020

ภาวะวิกฤติที่ใหญ่ๆ มักจะมาจากปัญหาเล็กๆ วิธีที่ดีที่สุด คือ เผชิญกับปัญหาอย่างทันเวลาอย่างเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ๆ ที่จะตามมา
แต่หากปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วการบริหารจัดการต้องอาศัยกระบวนการในการนำทรัพยากรการบริหารมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติให้อยู่ในภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการบรรเทาภัยการช่วยเหลือ การฟื้นฟูและอื่นๆ

หลักสูตร : เทคนิคทางการบริหาร
Client : BMA Training and Development Institute

Venue : SD Avenue Hotel
Facilitator : A.Thitipong,A.Krittapas,A.Kanyasorn
Process : Training By Activity based learning
Date : 13-14 February, 2020

#Training
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ