เทคนิคทางการบริหารรุ่นที่ 1
July 21, 2020

ผู้นำสำหรับเรา คือ บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการชี้นำ ดลใจ

หรือกระตุ้นให้บุคคลอื่นทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กร

ที่ได้วางไว้ร่วมกันโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน

เพื่อให้เกิดสังคมทำงานร่วมกันด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพ

Client : BMA Training and Development Institute
Venue : SD Avenue Hotel
Facilitator : A.Thitipong,A.Krittapas
Process : Training
Date : 5-6 February, 2020

#Training
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ