หลักสูตรเลขานุการกับงานบริหารที่มีประสิทธิภาพ
July 20, 2020

หน้าที่ของเลขานุการนั้นแฝงไปด้วยศิลปะและการสื่อสารมากมาย
ดังคำกล่าวว่า เลขานุการที่ดีนั้นเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนไปยังคนที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่ไว้วางใจให้เราร่วมสร้างความสุขแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

Client : RSU
Venue : RSU
Facilitator : A.Tanomwan Musikapan
Process : Training
Date : 27 November, 2019

#Training
#นึกถึงการสร้างทีมนึกถึงเรา
#ผู้นำในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ