สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
December 24, 2018

โจทย์กิจกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง เน้นให้ผู้นำได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
พร้อมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่น

Client : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO)
Avenue : โรงแรม อนันตรา สาทร
Facilitator : อ.อ๊อฟ / อ.พัดลม

#นึกถึงงานสร้างทีมนึกถึงเรา #Training #GENIINTENTION