กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
December 21, 2018

หลักสูตร “การเสริมสร้างทีมงานและการทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีความสุข”
ครั้งนี้เป็นรูปแบบที่ประสานเนื้อหาเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ซึ่งปกติจะเป็น กระบวนการเรียนรู้ตัวเองใช้กระบวนการ Training
และทักษะกระบวนกรในการดำเนินกิจกรรม
แต่ยังต้องคงความสนุกในแบบของ Team Building ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
=====================

Client : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
Theme : การเสริมสร้างทีมงานและการทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีความสุข
Avenue : Springfield @ Sea Resort & Spa
Facilitator : A.Kanyasorn