วิทยากร

อ. ฐิติพงษ์ ขุนเณร
วิทยากรที่อยู่ในสายงานประจำ เชี่ยวชาญในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการฝึกอบรม

– การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรม โดย HR Center

– Train the Trainer โดย HR Center

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

– พ.ร.บ.ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กร โดยสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น

– ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงาน

– เทคนิคการสอนงาน

– การบริหารจัดการเวลา

– Service Excellent

– Facilitator for Trainer

– ผู้ได้รับอนุญาตให้อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต จาก คปภ

ฯลฯ

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพนักงานขาย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรฝึกอบรม ส่วนงานพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท อนันดา ดีลเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วิทยากรอิสระ

 • รับออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และหลักสูตร ให้กับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ
 • รับจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน มหาวิทยาลัยต่างๆ
 • วิทยากร, พิธีกร, ผู้นำกิจกรรม
 • วิทยากรกิจกรรมสถาบัน เอช อาร์ แมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์จำกัด
 • วิทยากรกิจกรรมบริษัท เจนไอ อินเทนชั่น จำกัด

หลักสูตรที่บรรยาย

หลักสูตร หัวใจของนักบริการ

หลักสูตร การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับพนักงาน.

หลักสูตร การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม

หลักสูตร จิตสำนึกพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร การบริหารจัดการและสร้างกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ภาวะผู้นำยุคใหม่