วิทยากร

อ. กฤตภาส เชื้อมั่ง
เชี่ยวชาญด้านกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตามเป้าหมายขององค์กร

การศึกษา  

 • กำลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตร ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม(LMI)คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

 • Recreation Manager บริษัท เจนไอ อินเทนชั่น จำกัด
 • วิทยากรหลักสูตรแนวทางการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • วิทยากรออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการActive learning ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรที่สอน

 • Learning mindset
 • Positive thinking
 • Happy work for success
 • Innovation leadership 4.0
 • Creative & Design for Innovation thinking
 • การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • Innovative leadership
 • ออกแบบนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
 • Get out of the box ทลายคอมฟอร์ทโซนเพื่อความสำเร็จ
 • การบริการในยุคนวัตกรรม0
 • การสื่อสารเพื่อการทำงานในยุคนวัตกรรม
 • การพัฒนาการทำงานในยุคนวัตกรรมและการบริการ
 • การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 • การจัดการภาวะวิกฤต
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Opportunity thinking สร้างความสำเร็จด้วยการคิดเพื่อสร้างโอกาส
 • Team building
 • ออกแบบการะบวนการเรียนรู้ตาม Core competency , Organization culture
 • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active learning

     Train the trainers

 • Train the thai facilitator
 • Train the innovative trainer
 • Facilitator leadership
 • กระบวนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

      กิจกรรมพัฒนาเยาวชนCamp

 • ค่ายผู้นำ
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน
 • ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ค่ายครอบครัว
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน
 • ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ค่ายพลังงาน
 • ค่ายทักษะชีวิต
 • ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
 • Design Idea camp
 • ฯลฯ