หลักสูตร เลขานุการกับงานบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ
February 21, 2016

ความน่าสนใจที่องค์กรจะได้รับ

 • เลขานุการสามารถประสานงานให้กับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลขานุการสามารถเป็นผู้ช่วยติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์กรจะสามารถประชุมวางแผนเพื่อการเติบโตขององค์กร โดยการประสานงานทีมที่มีประสิทธิภาพของเลขานุการมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

 •  เลขานุการสํานักงาน เลขานุการผู้บริหาร

หัวข้อการอบรม

 • คุณค่าของเลขานุการมืออาชีพ 4.0
  • เลขานุการที่เป็นมากกว่าคนจดบันทึกรายงานการประชุม และนัดหมาย
  • บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการมืออาชีพ
 • คุณสมบัติของเลขานุการที่ผู้บริหารต้องการ
 • การวางตัวที่เหมาะสม สิ่งที่ควรทําและพึงระวัง
 • เคล็ดลับการปรับตัวให้เข้ากับผู้บริหารที่หลากหลายสไตล์
 • ศิลปะการครองใจนาย
 • เทคนิคและทักษะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
  • การจัดการประชุมและการนัดหมาย
  • การบริหารเวลาและการวางแผนการทํางาน
  • การจัดเก็บเอกสาร
  • การส่งอีเมล์ การโต้ตอบจดหมาย อย่างมืออาชีพ
  • ทักษะการเขียนรายงานการประชุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มารยาททางสังคมในฐานะเลขานุการของผู้บริหาร
 • ศิลปะการสื่อสาร
  • จิตวิทยาในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
  • การใช้ภาษากับคน Type ที่แตกต่าง
  • การขอความร่วมมือจากคน Type ที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานได้ผล คนได้ใจ มือประสานสิบทิศ
 • เทคนิคการขจัดความเครียด
 • เทคนิคการบริหารงานที่ล้นมือได้อย่างไร

วิธีการอบรม : ทฤษฎี 70% กิจกรรมกลุ่ม 30%

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 น.