เกี่ยวกับเรา

“ผู้นำในการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ”

บริษัท เจน ไอ อินเทนชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัด Walk Rally จัด Events และ Party ต่างๆ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนประสิทธิภาพขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์มากกว่าสิบปี ภายใต้ทีมงานมืออาชีพ

พันธกิจ Mission

ประเทศ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ

สังคมชุมชน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้และบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาเป็นธรรม

คู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

พนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร Core Values

Good to Great

เป็นองค์กรที่ดี สู่การเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยม

Expertise

ยึดมั่นความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในธุรกิจของเรา

New Ideas

เปิดรับความคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอด

Invest in training

สร้างโอกาสทางการเรียนรู้อยู่เสมอ

Core Competency : 6G

Functional to Generalist

มีความรู้ความสามารถหลากหลาย

Personal to Gentility

สุภาพต่อบุคคลรอบข้าง

Social to Generousness

มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

Leadership to Generator

ผู้นำในการคิดและทำเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่

Problem Solving to Good Attitude

มีทัศนคติที่ดี

Team Work to Goal

ทำงานให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

 

 

Training organize ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน